bbtsaze

بهسازی لرزه ای چیست و آشنایی با راهبرد های بهسازی

سازه ای با بهسازی لرزه‌ای

جهت دریافت مشاوره رایگان تماس بگیرید 09122525574

تقدیرنامه‌ها و گواهینامه‌ها

بهسازی لرزه‌ای

در شرکت بتن برش تهران

راﻫﺒﺮد ﺑﻬﺴﺎزى یا بهسازی لرزه ای ، روش ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزهاى در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ ﺗﺮازى ﻣﻌـﻴﻦ و ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒﻮل از ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﻴﺎز ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن می ﺑﺎﺷﺪ. برای این منظور راهبرد زیر انجام می‌شود.

 •  اﺻﻼح موضعی اﺟﺰا
 •  ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤی در ﺳﺎزه
 •  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزه
 •  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺨتی ﺟﺎﻧﺒی ﺳﺎزه
 •  اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮى ﺳﺎزه 

دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه

گواهینامه‌های بین المللی در زمینه‌های برش بتن، آتش بند، مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای

بهسازه ای لرزه ای با شرکت بتن برش تهران

ﺑﺮاﺳﺎس مطالعات و ارزﻳﺎﺑیﻫﺎیی ﻛﻪ به منظور کنترل یا بهسازی ﺑﺮ روى ﺳﺎزه اﻧﺠام می ﺷﻮد؛ کاستیﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎی آن مشخص می ﮔﺮدد. جهت اﺻﻼح اﻳﻦ ﺿﻌﻒﻫـﺎ و اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺴﺎزى، اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎى ﻣﻨﺎﺳـﺐ و اصولی ﺿـﺮورى اﺳـﺖ. ﺑـﺮاى ﺗﻌﻴـﻴﻦ روش ﻫـﺎى ﺑﻬـﺴﺎزى در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﻴـﺸﺘﺮ اوﻗـﺎت ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎیی وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه اى ﺑﺮ روشﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎﺑی ﺑﺮاى بهسازی لرزه ای می ﮔﺬارﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ را می ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻧﻤﻮد:

 • اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻜﺮدى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 •  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﺟﺮایی
 •  ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧی در اﻣﺮ ﺑﻬﺴﺎزى
 •   ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى ﻣﻌﻤﺎرى (ﭘﻼن و ﻧﻤﺎ)
 •  ﺿﺮورت ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺴﺎزى
 •  ﭘﺮﻫﻴﺰ از رﻳﺴﻚ در زﻣﺎن ﺑﻬﺴﺎزى
 •  ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎنی

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم بهسازی لرزه ای ﺿﺮورى اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا راﻫﺒﺮد ﺑﻬﺴﺎزى ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺳﺎزه اﻧﺘﺨﺎب و ﺳـﭙﺲ راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮرﺳی و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

انجام بهسازی لرزه ای برای یک ساختمان بزرگ
اهمیت انجام بهسازی لرزه ای چیست

بهسازی لرزه ای به چه معناست؟

راﻫﺒﺮد ﺑﻬﺴﺎزى یا بهسازی لرزه ای ، روش ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزهاى در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ ﺗﺮازى ﻣﻌـﻴﻦ و ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒﻮل از ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﻴﺎز ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠی راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﺑﻬﺴﺎزى شامل دو دسته  می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ می ﺗﻮان از آنها ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا و ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

 1. راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﻓنی: ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزه، اﺻﻼح ﻣﻮﺿﻌی اﺟﺰاء ﺳﺎزه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺨتی ﺳﺎزه، ﺣـﺬف ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺳﺎزه یا اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻬﻼك اﻧﺮژى زﻟﺰﻟﻪ و …
 2.  راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳتی: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﻛﺎرﺑﺮى ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﻬـﺴﺎزى ﺗﺪرﻳﺠی، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ و… .

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب راﻫﺒﺮد  بهسازی لرزه ای ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، راﻫﻜﺎر ﺑﻬﺴﺎزى ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد. راﻫﻜـﺎر ﺑﻬﺴﺎزى روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى دﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﺑﻬﺴﺎزى اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرﺗی ﻛﻪ راﻫﺒﺮد ﺑﻬـﺴﺎزى ﺑـﺮاى ﻃﺒﻘﺔ ﻧﺮم در اوﻟﻴﻦ ﺗﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧی، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺨتی ﺳﺎزه ﺑﺎﺷﺪ، راﻫﻜﺎرﻫﺎیی از ﻗﺒﻴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن دﻳﻮارﻫـﺎى ﺣﺎﺋـﻞ، اﺿـﺎﻓﻪ ﻛﺮدن دﻳﻮار ﺑﺮﺷی، اﻳﺠﺎد ﺳﺘﻮنﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ، اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎدﺑﻨﺪ و … می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى دﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

خدمات گروه ساختمانی بی.بی.تی سازه

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺑﺮاى ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﺷی از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺎزه، راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﻓنی و ﻣﺪﻳﺮﻳتی ﻣﺘﻌـﺪدى وﺟـﻮد دارد. راﻫﺒﺮدﻫـﺎى ﻓنی ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻛﻠی اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺳﺎزه می ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 1.  اﺻﻼح ﻣﻮﺿﻌی اﺟﺰا
 2.  ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤی در ﺳﺎزه
 3.  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزه
 4.  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺨتی ﺟﺎﻧﺒی ﺳﺎزه
 5.  اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮى ﺳﺎزه
 6. ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺳﺎزه
 7. وﺟﻮد طبقه ﻧﺮم در اوﻟﻴﻦ ﺗﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 8. اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺨﺘﻰ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد ﺑﻬﺴﺎزی
 9. اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻰ
 10. اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ
 11. اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن دﻳﻮار ﺣﺎﺋﻞ
 12. اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎدﺑﻨﺪي

بیشتر بخوانید: انواع چسب هیلتی

انجام فرایند بهسازی لرزه ای برای مکان خارج یک سازه

راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﺑﻬﺴﺎزی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه

ﻋﻼوه ﺑﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﻓنی، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  بهسازی لرزه ای ﺑﺎﻳﺪ راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳتی ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﻣـﺪﻳﺮﻳتی شاﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ می ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 •  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺴﺎزى
 •  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﺑﻬﺴﺎزى
 •  ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﺪم ﺑﻬﺴﺎزى
 •  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ
 • ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ
 •  ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزى ﺗﺪرﻳﺠی در ﻃی ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل

جهت دریافت مشاوره رایگان تماس بگیرید 09122525574

سخن آخر

ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻬﺴﺎزى ﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻓﻘﻂ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و … ﺑﺎﺷﺪ. راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳتی از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠی در اﻧﺘﺨﺎب راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﻓنی می ﺑﺎﺷﻨﺪ و میﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ﻣﺤـﺪودﻳﺖﻫـﺎى زﻳـﺎدى در اﻧﺘﺨﺎب راﻫﻜﺎر ﺑﻬﺴﺎزى ﮔﺮدﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻬﺴﺎزى ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﻫﻤﺰﻣﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳتی و ﻓﻨـی حاصل می گردد. شرکت برش بتن تهران در کنار شماست تا بهترین خدمات را به شما ارائه دهد.

گروه ساختمانی بی.بی.تی | BBTSAZE

سوالات متداول

 • منظور از بهسازی لرزه ای چیست؟

راﻫﺒﺮد ﺑﻬﺴﺎزى یا بهسازی لرزه ای ، روش ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزهاى در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑی ﺑﻪ ﺗﺮازى ﻣﻌـﻴﻦ و ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒﻮل از ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﻴﺎز ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠی راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﺑﻬﺴﺎزى شامل دو دسته  می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ می ﺗﻮان از آنها ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا و ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

 • از چه راهبردهایی برای بهسازی لرزه ای می توانیم استفاده کنیم؟

 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺴﺎزى، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﺑﻬﺴﺎزى،  ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﺪم ﺑﻬﺴﺎزى،  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ،  ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزى ﺗﺪرﻳﺠی در ﻃی ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۳.۹ از ۵
از مجموع ۱۲ رای

8 دیدگاه دربارهٔ «بهسازی لرزه ای چیست و آشنایی با راهبرد های بهسازی»

 1. معمولا هزینه‌ی بهسازی برای یه ساختمون هشت طبقه به صورت حدودی چطوره؟
  برای مشاوره باید حتما حضور به عمل بیارید؟؟

  1. سلام و احترام خدمت شما کاربر گرامی.
   هزینه بهسازی به موارد متعددی بستگی دارد. پیشنهاد می کنیم جهت اطلاع از قیمت دقیق بهسازی ساختمان، با شماره های 09122525574 – 09123713750 – 02148013 در تماس باشید.

  1. سلام و درود.
   قیمت تقویت بتن به عوامل مختلفی از جمله ضخامت، تقویت کننده، نوع پرداخت بتن، کاربرد و درجه بتن و … بستگی دارد. در حالی که این موارد در بهسازی لرزه ای متفاوت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید: 09122525574 – 09123713750 – 02148013

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا